BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 

ไฮไลท์

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น)

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป

ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน

พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

BT-TPE06_VZ

เดินทาง
ม.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
VietJet Air (VZ)
(VZ)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์