BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 

ไฮไลท์

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค

ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง 

ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง

พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

BT-TPE03_SL

เดินทาง
มี.ค. - มิ.ย.
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 09-13 มี.ค. 63 BT-TPE03_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 23-27 มี.ค. 63 BT-TPE03_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 27-31 มี.ค. 63 BT-TPE03_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 03-07 เม.ย 63 BT-TPE03_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 04-08 เม.ย 63 BT-TPE03_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 05-09 เม.ย 63 BT-TPE03_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 14-18 เม.ย 63 BT-TPE03_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 24-28 เม.ย 63 BT-TPE03_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
ปรับราคา 22-26 พ.ค 63 BT-TPE03_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-29 พ.ค 63 BT-TPE03_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-02 มิ.ย. 63 BT-TPE03_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-05 มิ.ย. 63 BT-TPE03_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-08 มิ.ย. 63 BT-TPE03_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-12 มิ.ย. 63 BT-TPE03_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-16 มิ.ย. 63 BT-TPE03_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-19 มิ.ย. 63 BT-TPE03_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-23 มิ.ย. 63 BT-TPE03_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-26 มิ.ย. 63 BT-TPE03_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-30 มิ.ย. 63 BT-TPE03_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์