BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR 

ไฮไลท์

ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ชิมชาอู่หลง ชิมพายสับปะรด ชิมมิยาฮาร่า ไอศกรีม

นั่งรถไฟโบราณชมสนสวนพันปี ขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน ชมดอกซากุระ

ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สัการะพระถังซำจั๋ง เหวินหวู่

ถ่ายรูปตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

สักการะ ณ วัดหลงซาน

พิเศษ!!นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR จากไทเปสู่เถาหยวน

พิเศษ!!เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ/เมนูเสี่ยวหลงเปา

พิเศษ!!แช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ตลาดเหวินฮวาไนท์มาเก็ต ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต

BT-TPE002_CI

เดินทาง
ก.พ. - พ.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
China Airlines
(CI)
ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์