BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์ 

BT-GAY78_WE

เดินทาง
พ.ย. - ม.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
Thai Smile
(WE)
ราคาเริ่มต้น
25,999 บาท

ไฮไลท์

  • ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 
  • ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 
  • ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
  • ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
  • ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
  • มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
  • ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
  • พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
  • แถมฟรี อาสนะ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 02-06 พ.ย. 65 BT-GAY78_WE 27,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-04 ธ.ค. 65 BT-GAY78_WE 25,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-11 ธ.ค. 65 BT-GAY78_WE 29,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-01 ม.ค. 66 BT-GAY78_WE 31,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์