BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 

ไฮไลท์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

BT-GAY01_FD

เดินทาง
ต.ค. - ม.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 27-30 ต.ค. 62 BT-GAY01_FD 19,900 18 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-04 พ.ย. 62 BT-GAY01_FD 18,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-11 พ.ย. 62 BT-GAY01_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-18 พ.ย. 62 BT-GAY01_FD 18,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-25 พ.ย. 62 BT-GAY01_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-02 ธ.ค. 62 BT-GAY01_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-09 ธ.ค. 62 BT-GAY01_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-16 ธ.ค. 62 BT-GAY01_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-23 ธ.ค. 62 BT-GAY01_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-30 ธ.ค. 62 BT-GAY01_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 ม.ค. 63 BT-GAY01_FD 20,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-06 ม.ค. 63 BT-GAY01_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-13 ม.ค. 63 BT-GAY01_FD 19,900 21 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-20 ม.ค. 63 BT-GAY01_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 ม.ค. 63 BT-GAY01_FD 19,900 23 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-03 ก.พ. 63 BT-GAY01_FD 19,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์