BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 

ไฮไลท์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

BT-GAY01_FD

เดินทาง
ม.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 25-28 ม.ค. 62 BT-GAY01_FD 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-04 ก.พ. 62 BT-GAY01_FD 16,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-18 ก.พ. 62 BT-GAY01_FD 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-04 มี.ค. 62 BT-GAY01_FD 17,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-18 มี.ค. 62 BT-GAY01_FD 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-25 มี.ค. 62 BT-GAY01_FD 17,900 16 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์