BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 

ไฮไลท์

ท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อแห่งกรุงบูดาเปสต์

ช้อปปิ้งจุใจ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค แห่งกรุงเวียนนา

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก เมืองฮัลล์สตัท

เที่ยวชมเมืองสาธารณรัฐเช็ก เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก

เมืองคาร์โลวี วารี เมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก

เข้าชมปราสาทแห่งปราก ปราสาทที่สร้างมากว่า 1,200 ปี Guinness World Records ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก

BT-EUR01_EK

เดินทาง
มี.ค. - มิ.ย.
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
สายการบิน
Emirates
(EK)
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์